Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos

Bài đăng lúc: 15:44:25 21/07/2013
Live Streaming
0 0
ffmpeg
Rate this post

FFMPEG là một thư viện phần mềm có rất nhiều tiện ích cho việc xử lí dữ liệu video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng FFMPEG để cắt ra một đoạn video, hoặc các frames trong đó.

ffmpeg
1. Cài đặt FFmpeg

1. wget ftp://rpmfind.net/linux/centos/6.5/os/x86_64/Packages/libdc1394-2.1.2-3.4.el6.x86_64.rpm
2. yum -y localinstall libdc1394-2.1.2-3.4.el6.x86_64.rpm
3. rpm -ivh http://dl.atrpms.net/el7-x86_64/atrpms/stable/atrpms-repo-7-7.el7.x86_64.rpm
4. yum -y install ffmpeg

2. Ứng dụng cắt đoạn video

ffmpeg -i demo.mp4 -ss 00:00:00:000 -t 00:15:00:000 -c copy demo_15p.mp4

Encode chuyên nghiệp H.264, H.265