Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG

Bài đăng lúc: 08:11:46 10/04/2017
Live Streaming
0 0
ffmpeg
Rate this post

FFMPEG là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các công việc sử lý video như: Encode – giúp video có dung lượng nhỏ đi đáng kể nhưng không làm mất nhiều chất lượng so với video gốc, Transcode – thay đổi khung hình (fps), kích thước khung hình (resolution),…

Đối với các sự kiện trực tiếp hoặc việc phát sóng các kênh truyền hình trên internet, yêu cầu phải có sự ổn định về dung lượng truyền tải (tức là bitrate cố định trong mọi khoảng thời gian) để tín hiệu tại phía user không bị gián đoạn, giật, lag khi có sự thay đổi đột ngột về bitrate làm vượt quá băng thông của user.

Câu lệnh bên dưới sẽ giúp bạn giải quyết được việc này:

ffmpeg -re -i INPUT -vcodec libx264 -s 1280×720 -b:v #{bandwidth}k -minrate:v #{bandwidth}k -maxrate:v #{bandwidth}k -muxrate #{bandwidth}+128*1.05 -bufsize #{bandwidth/4}k -nal-hrd cbr -c:a aac -strict -2 -ar 48000 -b:a 192k -packetsize 188 -f flv rtmp://IP_SERVER:1935/APP/stream_name

Các biến sau # các bạn tính toán và thay vào đó (bỏ luôn dấu #)

ThuanNguyen.Net